Programma pilnveido pedagoga profesionālās kompetences, kas mūsdienu daudzveidīgo komunikāciju un mainīgajos globalizācijas apstākļos vērstas uz mācīšanās pieejas un metodikas aktualitātēm. Skolotājs iepazīstas un apgūst mūsdienīgākās talantīgo bērnu un skolēnu ar mācīšanās grūtībām progresīvākās mācīšanās metodes, kuras apstiprina jaunākie pētījumu rezultāti, kā plānot talantīgo bērnu (t.sk. skolēni ar mācīšanās grūtībām) izglītošanās laika darba organizāciju, atgriezeniskās saites nodrošināšanu, pārbaudes darbu organizāciju veidiem un uzskaiti, kā arī atbrīvošanos no garlaicīgas mācīšanās paņēmieniem. Programma skaidro, kā efektīvi iepazīties ar mācību materiāliem, papildu literatūru, tās pārlapošanu, uzmetumu veidošanu, mērķu izvirzīšanu, atbilžu veidošanas paņēmieniem, satura pārskatīšanu, caurskatīšanu, izskatīšanu, atkārtošanu, konspektēšanu, piezīmju veidošanu domu kartēs, tēžu un kopsavilkumu veidošanu.

Lektors: Latvijas un Dānijas augstskolu lektors Kaspars Bikše

Sīkākas ziņas: www.pedagogs.lv